Phân tích thị trường chuyên sâu

Thực hiện đánh giá ngành cung cấp cho doanh nghiệp một bức tranh rõ ràng về bối cảnh ngành mục tiêu để xác định các cơ hội mới, phát triển các chiến lược tăng trưởng, đưa ra nhận định hoặc giảm thiểu rủi ro. Thông tin này rất cần thiết để các doanh nghiệp chủ động và thích ứng với những thay đổi trên thị trường, giúp họ dự đoán được những thay đổi trong ngành và duy trì lợi thế cạnh tranh của mình. Đánh giá ngành cũng có thể là một công cụ có giá trị cho các nhà đầu tư và các bên liên quan để đưa ra quyết định kinh doanh và phân bổ nguồn lực hợp lý.

  • Cung cấp tổng quan về ngành dựa trên nguồn dữ liệu lớn bao gồm thông tin các công ty trong các ngành khác nhau tại Việt Nam
  • Có những hiểu biết tổng quan về hoạt động của một ngành cụ thể để xác định các cơ hội và thách thức tiềm ẩn
  • Đánh giá rủi ro tín dụng của một lĩnh vực mục tiêu với công cụ chấm điểm rủi ro tín dụng tiên tiến của chúng tôi

Nền tảng phân tích doanh nghiệp FiinGate

Chuẩn so sánh ngành

Dịch vụ tư vấn theo yêu cầu

Giải pháp phân tích dữ liệu tùy chỉnh