Quản trị rủi ro với điểm rủi ro tín dụng doanh nghiệp

Mô hình chấm điểm doanh nghiệp của chúng tôi có thể được sử dụng như một công cụ sàng lọc trước để tìm khách hàng hoặc quản lý khoản phải thu và nhà cung cấp để giúp các công ty tìm được đối tác chất lượng và giảm nợ khó đòi. Điểm số càng cao cho thấy công ty có xác suất xảy ra rủi ro tài chính thấp hơn. Dịch vụ chấm điểm rủi ro tín dụng doanh nghiệp của chúng tôi giúp các doanh nghiệp quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định kịp thời.

Sử dụng machine learning để chấm điểm chính xác

Mô hình chấm điểm của chúng tôi sử dụng machine learning và hệ thống giám sát và nâng cấp bán tự động để tăng độ chính xác dự đoán theo định kỳ. Bằng cách sử dụng dữ liệu chất lượng và ổn định, Mô hình chấm điểm của chúng tôi cung cấp điểm số chính xác và giảm rủi ro xảy ra khó khăn tài chính.

Liên hệ để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi